ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Harbiye
HAVA
DURUMU
Hatay
14/19°
HATAY
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

ÝPEK ÜRÜNLER HARBÝYE'DE!

Harbiye'de alacaklarýnýz arasýnda ilk sýrada tabii ki, bölgede tamamen el dokumasý olarak yapýlan ipek ürünleri var. Harbiye'de ipekçiliðin çok eski geçmiþi var. Anadolu tarihinde ilk ipek kumaþ Harbiye'de (Antakya) dokunmuþtur.

Baharat Yolunun vazgeçilmez duraklarýndan biri olan Harbiye, tarihinin en önemli þahsiyeti ve ayný zamanda ilk dokumacý olan Þeyh Yusuf El - Hekim'e ev sahipliði yapmýþtýr.

Yýlmaz Ýpek maðazasý, Harbiye'de hem üretim yapýp, hem de satan bir ailenin dükkaný. Sahibi Tuncay Büyükaþýk'ý bulursanýz size aileden gelen ipekçilikleriyle ilgili hem bilgi veriyor, hem de ürünleri tanýtýyor.

Tuncay Büyükaþýk, ikinci kuþak bir patron. Dükkanýnda eðer mevsiminde giderseniz ipekböceklerini dut yapraklarýný yerken bile görme imkanýnýz var. Dükkanýn giriþinde yer alan tezgahta sembolik de olsa ipek dokumacýlýðý yaptýrýyor çalýþanlarýna. Raflarda sýra sýra ipek kumaþlar. Hepsi birbirinden kaliteli, sade desenli ipek kumaþlar, ürünler arasýnda anlatýyor heyecanla...

Günümüzde ipekçilik yapan Antakya'da toplam 4 aile kaldý. Bunlarýn ikisi Samandaðý'ndan ikisi Harbiye'de. Babam Hasan Büyükaþýk, çocukluðundan beri ipek böceði yetiþtiriyor ve ipek dokumacýlýðý yapýyordu. Þimdi 67 yaþýnda babam. Artýk çocuklarýna devretti bu iþi.

Bu mesleði sürdürmeyi düþünüyoruz. Aðustos ayý ipekböceklerinin beslenme dönemi. Zaten ipek böceklerinin 40 günlük yaþamý var. 35 gün dut yapraðý yer. 5 -10 gün içinde kozayý örer. Kozadan kumaþ haline gelen kadar ipek yaklaþýk 27 ayrý iþlemden geçer kumaþ oluncaya kadar. Bu süreç meselesi. Bazen bu süre 1 yýlý bile buluyor.

Ýpek ürünlerde bulunabildiði kadar kök boya, eðer kök boyasý yoksa bu kez ipek boyasý kullanýyoruz.

Yýlmaz Ýpekçilik'te elbiselik ve gömleklik yüzde 100 saf ipek, yaklaþýk 60 çeþit ipek var. Ayrýca bayanlar için þal, masa örtüsü de üretiliyor. Erkekler için takým elbiselik, gömleklik ipekler sýra sýra müþteri bekliyor. Kravatlar ise Harbiye'de dokunduktan sonra sadece baský iþlemleri için Ýstanbul'a gönderiliyor.

Dükkanlarýn müþterileri arasýnda büyük þehirlerden gelen, el dokumasý ürünleri artýk neredeyse bulamaz hale gelen yerli turistler var. Burada birbirinden güzel ve gerçek ipek ürünlerini görünce almadan dönmüyorlar. Ýpek ürünlerin yabancý müþterileri arasýnda ise özellikle Bahreyn, Lübnan ve Ürdün'den gelen Araplar da var.Eðer yolunuz buraya kadar düþmüyorsa üzülmeyin. Yýlmaz Ýpekçilik, yurtiçinde düzenlenen El Sanatlarý Fuarlarý'na da katýlýyor. Buralarda hem ürünlerini, hem de Harbiye'yi tanýtýp satýþ yapýyorlar.

 

 

PEKÝ FÝYATLARI NE KADAR?

Hemen aklýnýza fiyatlarý nedir diye bir soru gelebilir. Yýlmaz Ýpek ürünlerini Vakko , Beymen gibi Türkiye'nin en ünlü maðazalarýna gönderiyor ama Harbiye'deki satýþ fiyatlarý, büyük þehirlerde sýradan bir ürüne verebileceðiniz fiyattan daha uygun dersem þaþýrmayýn.

Yýlmaz Ýpek'in Harbiye'de iki maðazasý var. Bir maðaza Boðaziçi Lokantasý'nýn hemen yanýnda yer alýyor. Diðeri de, Harbiye'de ana cadde üzerinde bulunan, Büyük Özcihan Oteli'nin hemen yanýnda yer alýyor. Ýki maðazada da istediðiniz ürünleri bulabiliyorsunuz. Burada ayrýca Defne Sabunu, Defne yaðý gibi romatizmaya iyi geldiði biliniyor , ürünleri de bulma imkanýnýz var.

 

NAR EKÞÝSÝ

Antakya'ya gidince alacaklarýnýz arasýnda en önemli lezzetlerden biri ise, Nar Ekþisi. Bunu da Uzunçarþý içinde yer alan dükkanlardan alabilirsiniz.

Ama çarþý içinde Ahmet Cuci'yi bulursanýz ondan alýn. Özel olarak yetiþtirilen ve toplanan nar ekþiþi, en lezzetli olarak Hatay'da bulabileceðinizi unutmayýn. Uzunçarþý'dan ayrýca Keçi peyniri ve çara peyniri gibi deðiþik lezzetli peynirleri de alma imkanýnýz var.

AKMAK TAÞINDAN KOLYELER

Þelaleye giderken eðer uðura, burçlara inanýyorsanýz, 73 yaþýndaki Þeyh Ali'nin Antakya Fransýz iþgalindeyken, Fransýz askerlere ilk olarak yapmaya baþladýðý, çakmak taþýndan burçlarýn simgeleri olan kolyeleri alabilirsiniz. Taþlarýn üzerinde ise nazar duasý, karýnca duasý yer alýyor.

Bütün bunlara inanmasanýz bile, sýrf Þeyh ile sohbet etmek için burada durun. Onun sohbetinin tadýný çýkarýn. Ne zaman bu iþe baþladýðýný sorduðum Þeyh Ali, "Bir milyon yýldýr bu iþi yapýyorum!" deyince þok geçirdim. Þeyh Ali'nin þeyhliði ise, Alevi dedesi olmasýndan geliyor. Upuzun sakallarý ve giyim tarzýyla, gerçekten görülecek bir kiþilik Þeyh Ali.

Yine Þelale yolu üzerinde bir baþka hediyelik eþya satýcýsý ise, 16 yýldýr oya iþleri yapýp satan Sabira Oduncu. El iþi danteller, kenar dantel, yatak odasý için yapýlanlar, vitrinlikler, fiskoslar yer alýyor. Sakýz gibi bembeyaz tertemiz ürünlere þelale giriþinde yer alan bir kaç hediyelik eþya satan tezgahýn arasýnda rastladýk. Bir zamanlar iç ve dýþ turizmin en hareketli olduðu zamanda daha fazla iþ yapan Sabira Oduncu, artýk o coþkulu günleri görememenin rahatsýzlýðý içinde. Ancak yine de gelen müþterilerine en iyi satýþý yapmaya çalýþýyor.

GERÇEÐÝNDEN AYIRMASI ZOR TARÝHÝ PARALAR!

Eðer eski eserlere ve uygarlýklara ilginiz varsa, gideceðiniz adres mutlaka Harbiye ana caddesi üzerinde bulunan Ýbrahim Mehmet Tüner'in Hermes isimli turistik eþya satan dükkaný olmalý.

Dükkanda bölgeye ait eski eþyalar, mozaik çalýþmalarý, defne sabunu ve yaðý bulabilirsiniz. Ancak en önemlisi Ýbrahim Bey, Türkiye'de çok az yerde bulabileceðiniz bir baþka iþ yapýyor. O da antik sikkelerin kopyalarýný aslýna uygun olarak yapýp satýyor.

Yani, paranýn dünyada ilk ortaya çýktýðý Lidya döneminden Osmanlý dönemine kadar, Anadolu topraklarýnda yaþayan tüm medeniyetlerin metal obje ve sikkelerini yapýyor. Hem aslýna birebir benzeyen paralar. Örnekleri hatalý, kenarlarý bozuksa aynen. Bu paralar ne iþe mi yarýyor! Ýþte ilginç olan tarafý o.! Ülkemizde fazla bilinmeyen bir þekilde deðerlendiriliyor bu paralar.Bu paralarý Türkiye'de Kültür Bakanlýðý'na baðlý bazý müzelerde bulma imkanýnýz var. Müzeleri gezenler çýkýþta bu para örneklerinin kopyalarýný da alýp evlerinde de görebiliyorlar.

Ancak bu paralar özellikle Avrupa ülkelerinde, Almanya, Avusturya, Kanada, Amerika gibi yerlerde de büyük ilgi görüyor. Orada para koleksiyoncularý aslýna uygun olarak yapýlan bu paralarý alýyor. Röprodüksiyon para koleksiyonu yapýyor. Çünkü orjinalini bulabilse tanesine 8 -10 bin Euro verecekken, bu paralarý maksimum 50 Euro'ya kadar alabiliyor.

 

ZEKA VE BECERÝ TANRISI KOLYE ÝSTER MÝSÝNÝZ!

Paralarýn bir baþka kullaným alaný ise ziynet eþyasý olarak. Nasýl mý? Mesela Kanadalý bir alýcý, 4 bin adet gümüþ sikke istiyor. Ýbrahim Bey ne yapacaðýný sorunca da, "Erkekler için kol dügmesi yapacaðým!" diyor. Gerçekten de paralar özel bir çalýþmayla kol düðmesi haline getirilip satýlýyor. Sadece erkekler için deðil, bayanlar için de ziynet eþyalarý yapýlýyor bu paralarla. Kolye, broþ, iðne hatta anahtarlýk olarak da röprodüksiyon paralar da kullanýlýyor.1978 yýlýnda bu iþe baþlayan ve gördüðü ilgi üzerine Türkiye'nin bir ucunda bu iþi yapan Ýbrahim Bey'in ürünlerini, Ýstanbul'da Kapalýçarþý'da görme imkanýnýz var. Ýbrahim Bey eski paralarýn kalýplarýný müze kataloglarýndan görüp kendi yapýyor ya da Avrupa seyahatlerinde gittiði müzelerden kalýp elde ederek ortaya çýkarýyor. Özel sipariþ üzerine, altýn, gümüþ, bronz alaþýmlarla da çalýþýyor. Ortaya gerçeðinden ayýrt etmek imkansýz yüzlerce yýl öncesinin paralarý çýkýyor. Bugüne kadar 500'e yakýn farklý para ürettiklerini söyleyen Ýbrahim Bey, kendisinden koleksiyonu için para almaya insanlarýn Ýstanbul'dan Adana'ya uçakla gelip, sonra da geri döndüklerini keyifle anlatýyor.

Ýbrahim Bey'in ürettiði paralar o kadar ilgi görüyor ki, Amerika'nýn en önemli müzelerinden New York'taki Metropolitan Müzesi, satýþ için kendisine ücretsiz olarak satýþ bölümünde stand vermeyi bile teklif ediyor.

Kýsacasý, eðer farklý bir þeyler almak istiyorsanýz, tam da üretildiði yerden yani Harbiye'den bunu alma imkaný var "Hermes" te.

ANTÝK HEYKELLER , MOZAÝKLER VE KÖMÜR GÖZLÜ KADINLAR BÝRARADA.

Harbiye'de ayrýca Ýbrahim ve Abdullah Özalp tarafýndan yapýlan antik çaðdaki heykelleri de ilginiz varsa alma imkanýnýz var. Özalp'in galerisi ise, Hermes Antikacýsýnýn hemen yanýbaþýnda. Heykeller Harbiye'de Müzede sergilenen antik eserlerin birebir kopyasý buradada. Gerçeðinden ayýrmak imkansýz neredeyse. Heykeller Þenköy taþý, mermer, Ulukýþla Taþý gibi taþlardan ortaya çýkarýlýyor. Bazýlarý da yörede daðlarda bulunan siyah taþlarla yapýlýyor. Ancak buraya gittiðiniz zaman, galeriyi paylaþan Mehmet Daþkafa'yý mutlaka bulun.

Cüssesiyle iri görünse de düþündükleriyle, yapmaya çalýþtýklarýyla yüreði Harbiye için atan bir delikanlý o. Daha merhaba der demez ilgilendiðinizi görürse size hemen Antakya Müzesi'nin, yani dünyanýn ikinci Mozaik Müzesi'nde sergilenen eserlerin yüzde 98'inin Harbiye'den çýkarýldýðýný, Harbiye'nin özelliklerini tek tek anlatýyor. Kendisi de güzel sanatlara 5 yaþýnda gönül vermiþ, o zaman resim yapmaya baþlamýþ. 14 yýldýr ise yaðlýboya resim yapýyor. Resimlerinde çizdiði kömür gözlü kadýnlar bakanlarýn içini açýyor. Son zamanlarda Harbiye'nin mozaiklerine gönül veren Mehmet, çok güzel mozaik çalýþmalarý da yapýyor. Eserleri eski çaðllarda olduðu gibi doðadan topladýðý hammaddelerle yapýyor.

Harbiye'nin tanýtýmý için gece gündüz çalýþýyor. Harbiye'nin hemen her köþesini fotoðraflamýþ. Boþ vakitlerinde daðlarda dolaþýyor, yeni yerler keþfediyor. En çok üzüldüðü Harbiye'nin mozaiklerinin daha bir çoðunun ortaya çýkarýlamayýþý toprak altýnda yýllardýr yatýyor oluþu. Hatta ben galeriye gittiðim zaman yanýnda ziyarete gelen arkadaþý Ganim Duman ile sohbeti bu konu üzerineydi. Ganim Bey'in söylediklerini duyunca kulaklarýma inanamadým. Evinin bahçesinde hurma aðaçlarýnýn altýnda 800 metre kare büyüklüðünde, bozulmamýþ mozaiklerden olduðunu söylüyordu. "Nasýl olur?" deyince, "Oluyor iþte!" dedi ve öyküsünü anlattý.

"Evin bahçesinde taa Fransýzlar Hatay'ýn iþgal ettiði dönemde mozaiklerin varlýðý biliniyormuþ. O zaman Fransýzlar çalýþmýþ mozaikleri bulmuþ. Kültür bakanlýðý elemanlarý da yýllar önce burada çalýþtý. Onlarýn dediðine göre toprak altýndati mozaiklerde Eros balýk üzerine binmiþ, yanýndan bir baþka balýk geçerken mozaik görüntüleri var. Leton, Hitit dönemi arabalarýnýn olduðu söyleniyor. Bunlarýn hepsi tescil edildi ve üzerleri kapatýldý. Antakya Müzesi yetkilileri zaman zaman açacaklarýný söylüyorlar. Ama parasýzlýktan toprak altýnda yatýyor bu eserler. Ne yapacaðýmýz bilemiyoruz."

Ressam Mehmet Daþkafa ise, Fransa'da, Ýngiltere'de müzeleri gezdiðini ama Harbiye'de ve Antakya Müzesi'ndeki kadar kaliteli mozaiklere hiçbir yerde rastlamadýðýný söylüyor. Arkeolojik anlamda Mýsýr'ýn Krallar Vadisi'nden bile Harbiye'nin daha zengin olduðunu söylüyor.

"2 bin yýl önce burasýnýn nüfusu 100 bin imiþ. Þimdi ise 37 bin. 7 farklý uygarlýk kurulmuþ burada. Ortada bir þey yok. Nerede bu insanlardan geriye kalanlar. Bahçelerden mozaikler, kýrýk pencere pervazlarý çýkýyor. Bilimsel anlamda hiçbir çalýþma yok. Dünyanýn en eski kilisesi St. Jean Kilisesi Harbiye'de. Gidin, görün. Bir mahalle içinde sýkýþmýþ kalmýþ. Kimse ilgilenmiyor. Ýçinde yarasalar yatýyor. Ýçinde kaçýþ tünelleri var. 70 metre içinde kubbeler var. Ama bakan yok. Þelale Vadisi'nin en alt kýsmýnda Apollo Koruluðu diye bildiðimiz yerde, Hýzýr Aleyhisselam makamý var. Burasý ziyaret için kullanýlýyor. Ýçinde Romalýlarýn yýkanma yeri var. Büyük kesme taþ bloklar, tarihi eserler mozaik var. Parçalanmýþ. Þimdiye kadar duruyor. Kimse el atmadý."

Daha ne demek lazým bilinmez...

En iyisi, vaktiniz olur da buralara giderseniz, her yeri gezmeye çalýþýn.

 

 

 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.138