ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Birgi (Ödemiş)
HAVA
DURUMU
İzmir
10/16°
IZMIR
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

KUZEYDE Bozdað, güneyde Aydýndaðlarý'nýn çevrelediði, Küçük Menderes'in suladýðý Ödemiþ'in tarihi yaklaþýk 5000 yýl öncesine dayanýyor. Luvi kavminin ilk Ödemiþliler olduðu söyleniyor. Ödemiþ ismi, bir söylenceye göre, ‘‘Otamýþ''dan gelmiþ. Otamýþ, þifa veren bitki anlamýna geliyor. Bir söylenceye göre MS 16. veya 17. yüzyýlda yöreye yerleþen Otamýþ Oymaðý ad olmuþ.

Bir baþka söylence ise, bugünkü Ödemiþ'in bulunduðu yere Boyalýk dendiði dönemlerde halk boya yapýlan bitki köklerini çýkarýr, bunlarý Ýzmir Limaný'ndan yurtdýþýna gönderir ve iyi para kazanýrmýþ. Tireli Kabasakal namlý bir kiþi borçlarýný ödemek için çalýþmaya gelmiþ, iþçilere çay kahve piþirerek borçlarýný ödemiþ. Ve yöreye Ödemiþ denmiþ.

Birgi Çarþý içi...

 

Ödemiþ, Türklere 1071 Malazgirt Savaþý'ndan sonra geçti. 1098'de Bizanslýlar Ödemiþ'i geri aldý. Aydýnoðlu Mehmet Bey, 1308'de beyliðini Ödemiþ'te kurup Bizans boyunduruðuna son verdi. 1403'te Timur'un iþgal ettiði Ödemiþ, 1426'da 2. Murat tarafýndan Tire Sancaðý'na baðlanmýþ. 1919'da Yunan iþgaline uðrayan ilçe, baðýmsýzlýðýný 3 Eylül 1922'de kazandý.

Ödemiþ'in yiðit efeleri, Milli Mücadele'de kahramanlýklarýyla destan yazdý. Çakýrcalý Mehmet Efe, Kaymakçalý Ýnce Mehmet Efe, Gökçen Efe, Bozdaðlý Postlu Mestan Efe, Çaylý'da Keleþ Mehmet Efe, Köseler'de Ömer Çavuþ Efe, Bademli'de Kör Bayram Efe, Ýstiklal Madalyasý sahibi Kara Erkek Mehmet Efe türkülerde, oyunlarda yaþýyor.

TARÝHÝ BÝLGÝ.

TARÝHÝ çok eskilere dayanan Ödemiþ'in müzesi de görülmeye deðer. Müzede MÖ 3000 - 480 yýlýna kadar Hellenistik, Roma, Bizans çaðýna ait seramikler, idoller, kaplar, heykelcikler, bronz heykeller, Selçuklu ve Osmanlýlara ait sikkeler görmek mümkün. Sard, Efesos yolu üzerindeki en önemli kentlerden biri olan Hypaipa kenti, Ödemiþ'in 5 kilometre kuzeyinde, Günlüce Köyü yakýnlarýnda.

Lidya, Pers ve Roma dönemlerinin önemli dini merkezlerden olan Hypaipa, piskoposluk merkezi olarak da ün yapmýþ. Ödemiþ, o dönemlerde kök boyalarý, dokumalarý ve Safran adlý parfümüyle ünlüymüþ. Bir dönem Aydýnoðullarý Beyliði'nin merkezi olan Ödemiþ ve çevresinde, Selçuklu ve Osmanlý eserlerini görmek de mümkün.

Ödemiþ’e gitmiþken beldelerini de gezin. Bozdað, Gölcük, Birgi gibi bilinenlerin yanýnda eski evleri, dar sokaklarý, konuksever insanlarýyla Bademli, Kaymakçý, Kayaköy, Çaylý, Konaklý ve Ovakent'e de gidin.

 

BÝRGÝ’DE TARÝH YENÝDEN CANLANIYOR.

 

Birgi’de 5 bine yakýn insan yaþýyor. 1995 yýlýnda Birgi’nin toparlanmasý için bir hareket baþladý. Burasý kentsel SÝT alaný ilan edildi. Kamusal bir çalýþma yapýldý. Yerler alýndý. Evler restore edilmeye baþlandý. 38 dönümlük bir alan Marmara Üniversitesi tarafýndan satýn alýndý. 5 yýldýr burada yaz okulu çalýþmasý var. Her yýl 50 ile 70 öðrenci buraya yaz okulu için geliyor. Evlerin röleve, restorasyon projeleri yapýlýyor. Þu anda Birgi’de rölevi hazýr 200 bina var. Evlerini restore etmek isteyenler karþýlýksýz olarak röleve projelerini alýyorlar.

 

Bugüne kadar Birgi’ye bir sey verilmedigi için 76 yýldýr hep alýndýðýndan dolayý insanlarýn biraz güveni yoktu bu çalýþmalara ilk baþta. Ancak yapýlanlarý gördükten sonra yardýmcý olmaya baþladýlar.

Birgi halký yapýlan çalýþmalara sahip çýkýyor.

 

BÝRGÝ ÇAKIRAÐA KONAÐI

        Ege Bölgesi'ne özgü mimari üslubu günümüze kadar korunmuþ ender konaklardan birisidir. Konaðýn inþaatýnýn 1761 yýlýnda Þerif Aliaða tarafýndan baþlatýldýðý bilinmektedir. Ancak konaðýn zengin, renkli ve süslemeli stili, tezyinatýnýn 19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yapýlmýþ olduðunu göstermektedir.

Üç katlý, dýþ sofalý, çift köþk odalý olan konaðýn zemin kat duvarlarý taþ örgü, orta ve üst kat duvarlarý ise ahþap çatký içine dolgu tekniði ile inþa edilmiþtir. Bir iç bahçesi olan konaða geniþ ahþap iki ayrý kapýdan girilmektedir. Taþ plakalarla kaplý zemin katta, hizmetli, bekçi, misafir kabul yeri, ahýr ve samanlýk bulunmaktadýr. Zemin kattan yukarýya trabzanlý ahþap merdiven ile çýkýlmaktadýr.

 

Diðer katlara göre alçak tavanlý, kýþýn kullanýlan ara katta, beþ oda ve tuvalet bulunmaktadýr. Orta kat salonundan yine ahþap, iç merdiven ile yazýn kullanýlan yüksek tavanlý, üst kata çýkýlýr. Üst katýn planý ara katta olduðu gibi açýk sofalý ve uzun dikdörtgen planlýdýr. Ýki sekili, iki çýkmalý, iki köþk odalýdýr. Ayrýca eyvan ve taht köþk de mevcuttur. Üst katýn tavan ve duvarlarý, zengin bitki ve meyve motifleri, þehir panoramalarý ile süslüdür. Pencereler altta düz, üstte kemerli vitray olmak üzere iki sýra halinde aydýnlatmayý saðlamaktadýr.

18. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda inþa edilen ve resim stilinden de 19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda tezyinatýnýn yapýldýðý anlaþýlan konak özellikle ahþap iþçiliði ve panoramalarýyla dikkati çekmektedir. Bu süslemeler hiç bozulmadan günümüze kadar ulaþmýþtýr. Yakýn tarihe (1950) kadar konut olarak kullanýlmýþ olan konak daha sonra Kültür Bakanlýðý'na devredilmiþtir.

1977 yýlýnda onarýmýna baþlanan konaðýn çevresindeki bazý evlerin kamulaþtýrýlmasý ise 1983 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ýç düzenleme ve teþhire yönelik çalýþmalarýn tamamlanmasýndan sonra konak 1995 yýlýnda ziyarete açýlmýþtýr. 

Ziyarete açýk olan bir baþka yer de konaðýn yanýbaþýndaki þark evidir. Þarkevinde, iþletmecilerin geleneksel eþyalarla yaptýðý düzenlemeler arasýnda, çay içebilir. Keyifli sohbetler yapabilirsiniz.

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.218