ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Alaçatı
HAVA
DURUMU
İzmir
10/16°
IZMIR
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
En güzel zaman
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir ama yağmur var
Biraz yağmur ve rüzgara karşın yine de gidilir

TARÝHÝ

Alaçatý’nýn tarihi 1850 yýlýndan öncesine bilinmiyor. O dönemde bölgedeki sazlýklarýn kurutulmasý için, çevre adalardan Rum iþçiler buraya getiriliyor. Gelen bu Rum iþçiler, ellerindeki geniþ arazilerin deðerini bilmeyen Türkler’in topraklarýný kullanmaya baþlýyorlar. Baðcýlýk ve þarapçýlýk yapýyorlar. Bölgeye alýþan iþçiler bir daha da geldikleri adalara dönmeyip burada yaþamaya baþlarlar.

Alaçatý Limaný’nda üzüm iþleme ve þarap fabrikasý kurulur. Bölge geliþir.

Ancak 1914 yýlýnda Balkan Savaþý’ndan kaçan göçmenlerin geliþi bölgede yaþayan Rumlar’ýn mal varlýklarýný býrakarak buradan Sakýz Adasý’na kaçmalarýna neden olur.

1924’de yani mübadele yýllarýnda Selanik Göçmenleri Alaçatý’ya gelir. Ancak baðcýlýk ve tarýmý bilmediklerinden, verimli baðlan bir süre sonra ne yazýk ki bakýmsýzlýktan yok olur.

ALAÇATI'DA YAPMADAN DÖNMEYÝN. 
Ýmren'de yöreye özgü sakýzlý kurabiye ve muhallebi yemeden,
Rumeli Pastanesi'ne uðramadan,
Köþe Kahve'de oturmadan,
Dondurmino'da dondurma yemeden,
Fava ve Ýnsula'da yemek yemeden,
Dutlu Kahve'de oturmadan...


Alaçatý þehir merkezine gelirken hemen dikkatinizi,  yanyana 4 deðirmen çekiyor. Bir zamanlar insanlarýn buðday  öðütmek için kullandýðý bu deðirmenler, elden geldiðince restore edilmiþ ve etrafý yeþillendirilmiþ. Hemen önüne de bir çay bahçesi kondurulmuþ. Alaçatý merkezini rahatlýkla buradan oturup izleyebiliyorsunuz. Alaçatý’nýn merkezinde en çok dikkati çeken evleri...Evlerin büyük çoðunluðu Alaçatý’ya özgü taþtan yapýlmýþ olmalarý. Bu taþýn en büyük özelliði, yapýsýndan ötürü, yazlarý serin, kýþlarý ise sýcak tutuyor evin içini.
 


Deðirmenlerin önünden gidilen yolla girilen Alaçatý merkezinde ise, elden geçirilen eski Rum evlerinde yer alan dükkanlar, lokantalar, cafeler sizi karþýlýyor. Gezmeye gelenleri rahatsýz edebilecek, aþýrý turistik hiçbir ögeye burada rastlamýyorsunuz.

ALAÇATI'DA SAKÝNLÝK ÝSTEYENE DE CANLI MÜZÝK ÝSTEYENE DE YER VAR. 

Alaçatý, hemen yaný baþýnda bulunan Ýzmir ve Çeþme'nin etkisiyle son yýllarda Ege'nin Bodrum'ran sonra gözde tatil yörelerinden biri haline geldi. Ýzmir'den maksimum 45 dakikada buraya ulaþan her yaþtan insan buraya ilkbahardan itibaren akýn akýn geliyor. Diðer illerden gelenleri de sayarsanýz müthiþ bir ilgi var. 

Ýþte bu nedenle eðer canýnýz, çok hareketli bir ortam istiyorsa istikametiniz Alaçatý'nýn ana caddesi olan Kemalpaþa Caddesi olmalý. Burada ister caddeyi baþtan sona yürüyün, isterseniz cafe ya da restoranlarýn birinde oturun geleni geçeni seyredin. Özellikle bunu tercih ederseniz, pin pon maçýný seyreder gibi hissebilirsiniz kendinizi. Çünkü toplumun her kesiminden insaný burada görmek mümkün. 

Belki bir sanatçýyý görüp sohbet edebilirsiniz. Belki de ünlü biriyle yanyana yemek de yiyebilirsiniz. Artýk þansýnýza. Restoranlarýn bazýlarýnda canlý, bazýlarýnda ise DJ'ler bile sahne alýyor. Müzik limitsiz ve karýþýk. Her adýmda bir baþka müzik kulaðýnýza çalýnýyor. O nedenle tercih ederseniz güzel. 
Zaten 2008 yýlýnda Alaçatý, gürültü kirliliðiyle mücadele için önemli bir adým atmýþ durumda. Bölge yetkilileri ve esnaf, aþýrý müziði ve gürültüyü önlemek için kampanya baþlatmýþ durumda. Kampanya 75 Desibel olarak duyuruldu. 
Yani ses sýnýrý maksimum olarak 75 desibel olarak belirlenmiþ. Çünkü ses sürekli 75 desibel üzeri dinlenirse, saðlýk olumsuz olarak etkileniyor. Solunum hýzlanýyor, kalp atýþýnda deðiþimler oluyor. En önemlisi de gürültü kirliliði Alaçatý'ya yakýþmýyor. 

Dutlu kahve, Alaçatý'da Hacýmemiþ Sokaðý'nýn en sonunda. Asýrlýk aðacýn altýnda keyifli geceler. 

Ama eðer daha sakin bir yer arýyorum diyorsanýz, Alaçatý'da Köþe kahvenin hemen yanýndan içeri girin ve Hacý Memiþ Sokaðý'na girin. Ýþte burasý baþýndan itibaren eski Alaçatý'yý sise yaþatacak. Kaliteli cafe ve restoranlarda oturup lezzetli Ege mutfaðýndan, Rum mezelerinden yiyebilirsiniz. Hepsi de birbirinden lezzetli. En önemlisi ise, rahatsýz edici müzik ve gürültü burada yok denecek kadar az. Trafiðin olmadýðý bu sokaklar size ayrý keyif verecek. 

AMAN DÝKKAT!
Alaçatý sokaklarýnda hala beton ve asfalta yer yok. Yollar taþ. O nedenle buraya özellikle yüksek topuklu ayakkabýyla gidip keyif yapmayý düþünüyorsanýz, periþan olursunuz. O nedenle alçak topuklu gerekirse spor ayakkabý giyin. Rahatlýkla gezin, dolaþýn. Yoksa bir çok turist gibi, geceyi elinizde ayakkabýlar, çýplak ayakla sokakta gezerek tamamlayabilirsiniz. 
OTOPARKLAR ÜCRETSÝZ!
Alaçatý'ya aracýnýzla giderseniz otoparka para ödemiyorsunuz. Çeþme Belediyesi aldýðý güzel bir kararla, otopark ücretini kaldýrmýþ. Alaçatý giriþinde geniþ bir otopark var. Eðer yer bulamazsanýz, trafik kurallarýna uyarak aracýnýzý yol kenarlarýna park edebiliyorsunuz.


Günlük yaþamla, restore edilen evler  ve turizm içiçe. Hala merkezdeki kahvelerde insanlar oturup hoþ sohbetler ediyor. Merkezde yer alan fýrýnda, ilçenin ihtiyacý olan ekmekler piþiriliyor.

 

Kýsacasý Alaçatý sokaklarýnda, tarihe yolculuk yapýyorsunuz. Serin sokaklar, huzur veren ortamda.

ALAÇATI VE SÖRF... AYRILMAZ ÝKÝLÝ..

 

Alaçatý’ya asýl ününü getiren ise, rüzgarý ve sörf tutkunlarý için bir numara olan sahili. Özellikle dünyanýn dört bir yanýndan sörf tutkunlarý, bu iki özelliðinden ötürü Alaçatý’yý baþtacý etmiþler. Alaçatý’nýn sahilden 200-300 metre açýða kadar olan deniz kýyýsý kumluk. En önemlisi de boyu geçmeyen sýð bir yapýsý var.


Yeni sörf öðrenmeye baþlayanlar için bu özellikler her yerde bulamayacaklarý özellikler. Baþýnýzda bir de sörf bilen öðretmeniniz olursa, sörf yapmayý size günde 3 saat çalýþarak 15 saatte öðretmeyi garanti ediyorlar. Saatte 60-70 kilometre hýzla, rüzgara hükmetmenin tadýný burada sörf yapmayý öðrenenler yaþýyor.

 

Bunun için, Alaçatý’da bir çok sörf kulübü var. Hepsi belli bir fiyatla yerli yabancý binlerce kiþiye her yýl burada sörf öðretiyor. Ýsterseniz sörf ile ilgili malzemeleri bütünüyle buradan kiralayabiliyorsunuz. Ýsterseniz kendi malzemelerinizi burada tutabiliyorsunuz...

 

ARK VE PÝYALE KOYU...

Alaçatý'nýn belki de  en ilginç yerlerinden biri ise, Süzer Otelinin hemen üstünden gelen asfalt yolun sona ermesinden sonra, toz toprak yoldan gidilen ark ve Piyale koylarý. Burada tamamen doðal ortamda denize girmenin keyfini çýkarabilirsiniz.

Ancak en büyük özellik bu koylarýn hemen ilerisinde yer alan rüzgarýn etkisiyle ve alanýn özel jeolojik yapýsý nedeniyle, þekilde þekile giren kayarýn bulunduðu koylar. Buralar o kadar büyük koylar deðil. Ama dalgalar ve rüzgarlar, kayalarý öylesine þekilden þekile sokmuþ ki... Bembeyaz kayalarýn yüzeyinde oluyan delikler, þekiller, inceleyince insana çok farklý geliyor. 

Buraya gittiðiniz zaman, kendinizi dünyada deðil bir baþka gezegende hissedeceksiniz. 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.304