ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Sığacık
HAVA
DURUMU
İzmir
10/16°
IZMIR
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir tam zamanı
Gidilebilir ama yağmur var

Sýðacýk merkezi yakýn zamana kadar, günümüze kadar gelebilen eski kalesi ve içindeki yerleþimi ile birlikte, küçük limaný ve balýkçý lokantalarýyla ünlüydü.

O küçük lokantalarýn bir çoðuna kendi balýðýnýz götürüyor ve sadece piþirme parasý vererek, salata ve rakýnýzý yudumluyordunuz. Denizin kenarýnda yer alan bu lokantalar o ilkel halleriyle bir baþka güzeldi.

Günümüzde o eski liman yýkýlmýþ. Yerine hem yat turizminine hem de çevredeki balýkçýlara hizmet verecek büyüklükte bir liman yapýlmýþ durumda. Yine eski halini fazla aratmayan bir yapý var. Limanýn hemen arkasýna otoparklar yapýlmýþ. Çevre düzenlemesi de yerinde.

ASIRLIK AÐAÇ

Sýðacýk’ta gezinize baþlamadan önce, giriþte hemen sol tarafta yer alan Deniz Market’in önünde bir soluklanýn. Marketin yeniden restore edilen binasýnýn bahçesinde bulunan asýrlýk aðacý mutlaka görün. Gerçekten de çok az yerde görebileceðiniz yaþlýlýkta, yýllara tanýklýk etmiþ bu aðaç gören herkesin ilgisini çekiyor.

SIÐACIK KALESÝ

Sýðacýk’a ilk gittiðinizde günümüze kadar ulaþan surlarýyla Sýðacýk Kalesi gözünüze çarpar.

Sýðacýk’a gidince yapacaðýnýz ilk iþ tabii ki liman yanýnda yer alan kale içindeki tarihi bölgeyi ziyaret etmek. Sýðacýk Citte Slow yani yavaþ þehir ilan edildikten sonra bölgeye yönelik ilgi nedeniyle burasýnýn taþý topraðý altýn olmuþ.

Kale içinde bulunan eski ufacýk evler, belki aslýna uygun olarak altlarý café, restoran, dükkan olarak kullanýlýrken, üstleri ise otel, pansiyon olarak kullanýlýyor.

Bu nedenle ufacýk evlerin fiyatlarý Istanbul Boðazý’ndaki yalýlarla yarýþýr hale gelmiþ. Ev sahipleri 150 metre kare ev için, 3 milyon lira ister hale gelmiþ. Veren var mý bilinmez ama özellikle hafta sonlarý buraya yönelik ilgi nedeniyle, neredeyse boþ ev kalmamýþ.

Buradaki otel, pansiyon gibi tesisler ise her köþede yer alýyor. Rahatlýkla kalýnabilir.

Kale içinde yollar parke taþlarla kaplý olduðu için yürürken ayaðýnýzda düz ayakkabý olursa rahat edersiniz. Ancak bazý yerlerin trafiðe açýk olmasý nedeniyle dikkatli olmakta fayda var.

Sýðacýk Limaný ise, bir kaç tekne baðlanýrken, geniþletilerek onlarca teknenin baðlantý marina haline gelmiþ. Hatta buradan Samos Adasý’na feribotlar bile sefer yapýyor.

 

Çeþitli kaynaklara göre bu kale, 16.asýrdan kalma. Kaptan Piri Reis’in önerisiyle yapýldýðý söylenen bu Osmanlý kalesinin uç kýsmýnda yer alan koðuþ bölümü, restore ediliyor. Burasý kültürel etkinliklerde kullanýlacakmýþ.

Korunmak için büyük bir çaba sarfedilmese de, geçen yýllara direnen bu kale içinde, bugün Sýðacýk’ýn yerli insanlarý ile birlikte turizm coþkusu yaþýyor. Daracýk sokaklarýnda içiçe geçmiþ onlarca evde, geleneksel yaþantýsýný sürdürüyor insanlar. Evlerin kimi günümüz mimarisine özgü yapýlmýþ. Kimisi de eski mimarisini hala koruyor. Büyük çoðunluðu kerpiçten yapýlan evler, genellikle iki katlý. 

Yine de o güzelim eski mimariden evleri bulmak zor. Evlerin en büyük özellikleri kapýlarýnýn ahþaptan yapýlýyor olmasý.

Sýðacýk tarihte Ýon medeniyetine ait 12 þehirden biri olarak biliniyor. Ýsminin denizcilere sýðýnak olan bir yer olmasýndan geldiði belirtilen Sýðacýk hakkýnda anlatýlan öykü þöyle...

‘‘Bir gün denizciler Ege'nin azgýn dalgalarýna kapýlýr. Fýrtýna onlarý gecenin koyu karanlýðýnda yakalar. Hiçbir yeri göremedikleri için kurtuluþ ümitleri kalmaz. Derken top þeklinde bir ýþýk ortaya çýkar. Denizciler bu ýþýðý takip ederek Sýðacýk Limaný'na ulaþýr ve kurtulurlar.’’

Limanýn hemen yakýnýnda bulunan Mustafa Efendi Türbesi'ni, limana sýðýnan bir denizcinin dua yeri olarak yaptýrdýðý söyleniyor. Çevresinde 13. yüzyýldan kalma yazýlar mevcut.

 

AKKUM PLAJI

Sýðacýk merkezinde liman nedeniyle neredeyse denize girecek yer yok. Ancak merkeze 3 kilometre uzaklýkta bulunan Akkum Plajý, denizseverleri mutlu edebilecek güzellikte bir yer.

Bu plajýn yaz aylarýnda bile sýcak olmayan serin sularý, denize serinlemek içni girenleri memnun edecek güzellikte. Deniz altýndaki kaynak sularý bu serinliðin en büyük nedeni.

TEOS ANTÝK KENTÝ.

Sýðacýk’ta görenlerin, gezenlerin içini acýtan en önemli tarihi eserlerin baþýnda Teos Antik kenti geliyor. Antik dünyada Dionysos için inþa edilmiþ en büyük tapýnak Teos'ta yer alýyormuþ. Günümüzde çok az kazý yapýlmýþtýr. Tarihi ve doðal çevre zenginliði, potansiyel deðerini artýrmasýna artýyor ama, içler acýsý durumu gelenleri üzüyor.

Binlerce yýllýk uygarlýðýn kalýntýlarýnýn yer aldýðý tarihi alan, devlet tarafýndan bir tek bekçiye emanet edilmiþ. Etrafýnda ne bir tel ne bir duvar var. Nasýl olsun! Yol kenarýndan gözüken kalýntýlarýn arasýnda sütun baþlarý, yýkýlmýþ anýt kalýntýlarý burada sadece bu kadar tarihi eser duygusu veriyor insana. Gelenler de elinde bilet koçaný, yol kenarýnda, tarlalarýn arasýnda dolaþan bekçinin yanýna yaklaþýp ne olduðunu bile sormak istemiyor.

Kalýntýlarý yaklaþýrsanýz, bekçi de sizin yanýnýza yaklaþýyor. Tarihi eserlerin çalýnmamasý için orada yaþayan bekçi, bildiklerini size anlatýyor. Yaklaþýk 12 kilometrelik alaný kapsayan antik kalýntýlarýn bulunduðu alanýn sadece bir bölümü kazýlmýþ. Geride binlerce yýlýðýn tanýðý bir antik bölge, araþtýrýlmayý bekliyor. 

Bekçi gelenlere, özel tarlalarýn arasýnda para parcanýp yol izinleri alýnýrsa, biraz araþtýrma yapýlan antik tiyatroya gidilebileceðini anlatýyor.

Teos, tarihi kaynaklara göre, MÖ. 1000 yýllarýnda Dionysos'un oðlu Athamas tarafýndan kurulmuþ. Ýlk görünen yapý Dionysos tapýnaðý. Bahar þenliklerinin yapýldýðý bu kentteki diðer önemli yapýlar tiyatro, agora, odeon, surlar ve liman kalýntýlarý. Aslan baþlý taþlarý tapýnaðýn giriþinde görmek mümkün. Buradaki kalýntýlardan bir kýsmý baþta Ýzmir olmak üzere ulusal müzelerimize nakledilmiþ durumda.

Yine de geride kalan alanda, iþaretlemeler yapýlsa, insanlara oraya gezdirecek olan rehberler olsa, diye düþünmeden edemiyor insan.

 

EKMEKSÝZ PÝKNÝK VE DÝNLENME ALANI

Teos Ekmeksiz Piknik ve Dinlenme alaný, günübirlik geziler için ideal. Sýðacýk köyünün bir kilometre ötesinde yer alýyor.

Piknik alanýnýn karþýþýsýnda gözünüze, bir ada çarpacaktýr. Bu ada, yörede sýçan adasý olarak biliniyor. Bu ada antik kaynaklarda Myonessos'a olarak geçiyor.

Miletoslu yazar Hekatorioz tarafýndan MÖ 500 yýllarýnda kurulan bir kent olarak geçmekte. Sanatçýlarýn özellikle yerleþtiði bir adaymýþ. Bugün adada yer alan sývalarý kýsmen korunmuþ olan üç sarnýç ile bazý yapý kalýntýlarý Selçuklu ve Osmanlý dönemine ait.

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.361