ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Polenezköy
HAVA
DURUMU
İstanbul
11/15°
ISTANBUL
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

Polonya neresi Türkiye neresi? Polonyalýlar'ýn  Ýstanbul'un bu uzak köþesinde ne iþi var dediðinizi duyar gibiyiz. Polonyalýlar'ýn buraya nasýl yerleþtiðini biraz anlatalým isterseniz.

Köyün kuruluþu, 1842 yýlýna kadar uzanýyor. O yýl Polonya, Rusya, Prusya, Avusturya tarafýndan iþgal edilip paylaþýlýyor. Prens Adam Czartoryski, bu paylaþýma karþý çýkýyor. Sürgünde bulunduðu Paris'te çeþitli giriþimlerle mücadele veriyor. 1856 yýlýnda Türkiye Kýrým Harbi'ne girme aþamasýydayken,   Polonya'dan kaçan sivil ve askerleri toparlayýp Osmanlý Ordusu'yla beraber Kýrým'a giriyorlar. Savaþ sonrasý Türk makamlarýndan alýnan izinle, bu kuþ uçmaz kervan geçmez Polonezköy'e yerleþiyorlar. Tabii ki o zaman.

Þimdi Polonezköy yolunda neredeyse araçlar, ralliye katýlýrcasýna hýz yapabiliyor. Orman arazisinden alýnýp yapýlan binlerce ev de cabasý...

Köyü Atatürk, ünlü besteci Franz List, Gustave Flaubert, Pierre Loti, gibi þahsiyetler de ziyaret etmiþ.

Polonezköy'e gittiðinizde ziyaret edebileceðiniz en ilginç yerlerden biri 
1912 yýlýnda yapýmýna baþlanýp, 1914'de bitirilen, Polonezköy Kilisesi. Mimarisi ve sadeliðiyle görenleri etkiliyor. Kilisenin bir baþka ilginç özelliði, Birinci Dünya Savaþý'nda, Türk Ordusu'nun, karargah olarak kullanmasý.

Polonezköy giriþinde bulunan köy mezarlýðý da, görülmesi gereken yerlerden biri. Köyde yaþayýp da vefat eden Polonyalýlar'da burada yatýyor. Zaten Polonezköy'de kimin Polonyalý kimin Türk olduðunu anlamak artýk zor. Çünkü Polonyalý aileler Türklerle evlenmeye baþlayýnca iþler karýþmýþ. Þimdi kahvelerde Polonyalýlar, Türklerle piþti ve tavla oynuyor.

Bizlerden farksýz hatta daha iyi Türkçe konuþuyor.

Polonezköy kýr düðünü...

 

 

Polonezköy’de þehir meydanýndan itibaren özellikle villalarýn bulunduðu sokakta yürüyüþ yapabilirsiniz. Ancak yol kenarýnda kaldýrýmlar olmadýðý için biraz zorluk çekebilirsiniz. Bu zorluðu ise etrafýnýzda göreceðiniz yemyeþil manzaralar silip götürüyor. Gittiðinize deðiyor sonuçta yollar.

 

Bir baþka alternatif ise, Polonezköy’ün biraz ilerisinde bulunan Cumhuriyet  Köyü’ne gitmek. Burada yol boyunca kendin piþir kendi ye restoranlarý, at binme imkanlarý, oyun oynama yerleri var. Ailece ya da kalabalýk arkadaþ grubuyla gidip burada da vakit geçirebilirsiniz. Ancak Polonezköy gibi kaliteli deðil tesisler.

Kýr düðünü...

 

KIR DÜÐÜNÜ

Polonezköy’de doðanýn bütün renkleri bir arada olunca özellikle yaz aylarýnda kýr düðünü için çok ideal oluyor. O kalabalýk havasýz salonlar yerine, yemyeþil bitki örtüsünde düðün yapmak gerçekten çok zevkli ve unutulmaz. Düþünenlere tavsiye edili

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.312