ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Yörük Köyü
HAVA
DURUMU
Bolu
1/8°
BOLU
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

Zonguldak iline baðlý Safranbolu ilçesinin merkez köylerinden biri olan Yörük Köyü, Safranbolu'nun 20 kilometre doðusunda yer alýyor.

140 haneli köyün iç ve dýþ mimari zenginlikleri bölgeyi ziyaret eden turistlerin de önemli duraklarýndan birini oluþturuyor.

Yörük Köyü'nün kuruluþ hikayesi þöyle;

Hüseyin - Hacý - Davut isimli üç kardeþin yönetimindeki yörük aþireti, Orta Asya'dan daðýlan Oðuz Türkleri'nin Karakeçili aþiret kollarýndan biri. Üç kardeþin en büyüðü Hacý Hüseyin ve beraberindekiler, bugünkü Yörük Köyü'nün orta mahallesinde Hafýz Pýnarý olarak bilinen , halk arasýnda "Çökün" ismiyle anýlan alana çadýrlarýný kurup yerleþmiþler. 

Hayvancýlýkla uðraþan yörüklere zamanla meralar yetmez olmuþ. Kardeþlerin ikincisi Hacý grubuyla, "Hacýlar Obasý köyü"nü, üçüncü kardeþ de, "Davut Obasý Köyü"nü kurmuþlar...

Yörük köyleri, 250 sene göçer olarak çadýrlarda yaþama devam etseler de, Osmanlý devletinin yerleþik düzeni zorlamasýyla, köyler oluþmuþ. 750 yýllýk geçmiþe sahip Yörük Köyü'nde en eski ev 450, en yeni ev ise 90 senelik. 450 yýlýk Obabaþý evi, Odabaþgil olarak isim deðiþtirerek gelmiþ ve halen en eski ev olma ünvanýna sahip.

Aþý boyasý, çivit mavisi, tahini gibi renklerle boyanmýþ evlrde ahþap doðramalar, kapaklar, torbalalý parmaklýklar, sürme kafesler ilk bakýþta dikkati çeken özellikler. 150- 200 yýlllýk evlerde, iç süslemelere duvar ve tavan kaplamalarýna da oldukça özen gösterilmiþ.

Uðura inanan Yörük köyü sakinleri, evlerinin saçak uçlarýna eskiden vurduklarý geyiklerin boynuzlarýný da asmýþlar.2 - 3 hatta 4 katlý inþa edilen Yörük Köyüevlerinde alt kat ahýr olarak kullanýlmýþ.

 

Giriþ kýsmýnda ise, evin kileri, bahçesinde kuyusu bulunuyor. Üst katlar ise oturma amaçlý odalara ayrýlýyor.Pencereler kafesli, pancurlu, kapýlar ise birbirinden ilginç ve estetik kilitlerle süsleniyor.

TOKMAKLAR VE KÝLÝTLER

Kapý kilidinin anahtar deliði yayýnýnda bir mandal bulunuyor. Bu mandal yukarý hareketle birinci kilidi açýyor. Elle çekilince ikinci kilit kaldýrýlýyor. Üçüncü kilit de anahtarla açýlýyor. Kapý tokmaklarý haber ve mesaj vermek için kullanýlýyor. Tokmaklara baðlý ip ve bezlerin deðiþik anlamý var. Tokmaktan tokmaða dolanan ip, aþaðý sarkýyorsa ev sahibi anlamýný taþýyor.

Tamamý açýk hava müzesi olan köyün çok pencereli, ferah yapýlara arasýnda Sipahioðlu Konaðý ve misafirhanesi, Yukarý mahallede Hacý Kavas ve Bekir Efendi Evleri, Muratoðlu Konaðý, Cebecioðlu Konaðý, Aþaðý mahalle, Ahþap Camii, Ýbrahim Çaðlayan hanesi, Kaymakçýoðlu Konaðý, mimarisi ile dikkat çeken eserler arasýnda sayýlýyor.

1879 yýlýnda yapýlýp 1996 yýlýnda onarým gören þimdiki sanat galerisi olarak kullanýlan "Genel Çamaþýrhane", çeþme ve tarihi mezarlýðý, köyün sýrtýný dayadýðý tepelerde bulunan maðaralar, Kastamonu - Safranbolu yolu üzerinde bulunan 30 metre çapýnda ve 37 derece sýcaklýktaki suya sahip, etrafý aðaçlarla çevrili piknik yeri olarak kullanýlan doðal havuz, görülebilecek diðer yerlerden bazýlarýný oluþturuyor.

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.302