ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Oylat
HAVA
DURUMU
Bursa
9/13°
BURSA
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Sonbahar:
Kış:

Oylat'ta sonbahar...

 

Ýki tarafý vadilerle çevrili, yamaçta kurulu kaplýcalar mevkii, sýrtýný Uludað'ýn devamýna yaslamýþ. Kaplýcý suyu, uzun süredir getirdiði kalsiyum karbonatlý ve kalsiyum sülfatlý sularla"çökelek" meydana getirip, kaplýcanýn bulunduðu teraslarý oluþturmuþ.

Baþý dumanlý "Sivri Kaya Tepesi" ile kaplýcalar arasýnda bulunan kanyon görünümlü vadi, sürekli taze hava koridoru yaratýp oksijen pompalýyor.

Bu arada yaprak kaplý bir zemin, toprak kokulu tertemiz bir hava ve ötücü kuþlarýn konseri de, ortama eþlik ederken, hiç dinmeden gürül gürül akan su, çaðlayanlarýn coþkulu sesinne dönüþerek, sizi büyülü bir dünyaya taþýyor.

Þelale...

 

OYLAT KAPLICALARININ TARÝHÇESÝ

Oylat yakýnlarýnda Saadet köyü'ndeki  buluntulardan, kaplýcanýn kulanýmýnýn Romalýlar zamanýna dek uzandýðý anlaþýlýyor. Ýnþa tarzýnýn Roma hamamlarýyla benzerlik göstermesinin yanýsýra, çevre köylerde bulunan sarnýç ve küpler, Oylat Kaplýcasý'nýn Romalýlarca kullanýldýðýný doðruluyor.

KAPLICANIN TARÝHÇESÝ

Bizans Ýmparatorluðu döneminde bölge hakimi Tekfur'un biricik kýzý çaresiz bir hastalýða yakalanýp yataða düþer. Aciz kalan bilgeler, ýzdýrap ve acýlar içinde durumu kötüye giden kýza, hem son bir þans vermek, hem de gözönünden uzaklaþtýrmak için sularýn buluduðu yere getirip, "öl-yat" diyerek býrakýrlar. Kaplýca sularýyla her gün yýkanan kýz, kýsa bir süre sonra eski sýhhatine kavuþup babasýnýn sarayýna döner. Mucize sular, o günden sonra da þifa kaynaðý olarak kullanýlýr. Öl- yat da, günümüze Oylat olarak gelir.

Deniz seviyesinden 840 metre yükseklikte bulunan doðal tedavi merkezindeki su sýcaklýðý 40 derece. Bölgede biri eski, ikisi yeni üç haman var. Ortasýnda 8.10x5.60 boyutunda, 1.70 metre derinlikte bir havuz ve yýkanma yeri bulunuyor. Su üç aslanaðzýndan dökülüp büyük havuza geçiyor. Doktor raporuna göre, kaplýcalarda kalma müddeti yarým saat ile 45 dakika arasý. Termal özelliði olan, 21 günlük küre mutlaka uyulmasý gerekiyor.

Oylat Kaplýcasý'nýn çevreye akan radyoaktivite ve diðer þifalý unsurlarý içeren suyu, ormanýn temiz havasýna yayýlýyor. Böylece yalnýz banyo olarak deðil, teneffüs yoluyla da insanlara saðlýk daðýtýlýyor. Suyu ile olduðu kadar, iklim tedavisi ile etkili olan Oylat Kaplýcasý, nevralji, nevrit, siyatik, meralji, parastezzik, interkoskal ve oksipital nevraljilere iyi geliyor. Aðrýlý sinir hastalýklarý, romatizma, çocuk felci türü hastalýklar da banyo ve su içi masajlarda fayda saðlýyor. Vücut hücrelerinin faaliyetlerini harekete geçirici olan su,iç ifrazatý artýrýcý gibi etkilerle, vücuda enerji ve zindelik kazandýrýyor.

Oylat'da sadece kaplýca yok. Bölge doða ile baþbaþa kalýp, orman içi yürüyüþler veya piknik yapabileceðiniz elveriþli bir ortama sahip. Yazýn kalabalýklýðýndan ziyade kýþ sakinliðini sevenler, banyo dýþýnda çevre köylere doða yürüyüþü yapýyorlar. Oylat'ýn her yerinden akan sularýn kaynaðýný merak edenler, genel banyonun yanýndan devam ederek patikadan inince, hiçbir yerleþimin olmadýðý sýk bitki örtüsü arasýndan coþarak akan þelalenin karþýsýnda kendilerini buluyorlar.

Þifa bulanlarýn sayýsýna paralel, ünü günden güne artan Oylat'ta kaplýca yöneticisi Ergün Çaðlar, hizmete giren yeni tesislerle, bölgenin daha konforlu ve daha yüksek yatak kapasitesine kavuþacaðýný söylüyor.

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.163