ANA SAYFA GİZLİ CENNETLER FOTOĞRAFLAR VİDEOLAR HAKKIMDA İLETİŞİM
Jeep Safari
HAVA
DURUMU
Antalya
15/20°
ANTALYA
NE ZAMAN
GİDİLİR?
İlkbahar:
Yaz:
Gidilebilir
Gidilebilir ve sıcak
Sonbahar:
Kış:
Gidilebilir tam zamanı
Biraz yağmur ve rüzgara karşın yine de gidilir

Her zaman olmasa da bazen geçtiðiniz parkurlarda böylesine heyecan veren
sulu geçiþ noktalarý da yer alýyor.

 

Antalya bölgesinde jeep safari yapýlan en güzel yer, Olimpos Beydaðlarý Sahil Milli Parký. Kaldýðýnýz otelden sizi getiren tur þirketi sorumlularý, Kemer yakýnlarýndaki benzincide diðer safaricilerle sizi biraraya getiriyor. Bundan sonra herkes rehber denetiminde jeeplere binebiliyor. Eðer fazla zorlanmam diyorsanýz ve jeep de varsa, size de sürme þansý veriyorlar.

Jeep safari düzenleyen þirketler katýlanlarý da sigortalýyor. Bu þekilde görünmez kazalara karþý da içiniz rahat olarak yolculuðuna baþlýyorsunuz.

Bölgede bir çok safari düzenleyen yirket yer alýyor. Ama Þaban Taþgýn'ýn iþletmeciliðini yaptýðý Parkur Seyahat'in farký, Lada Niva 1700 jeeplerle, safari yapmasý. Bu jeepler özel olarak kesilmiþ ve safari için hazýrlanmýþ. Devrilme riski, diðer kullanýlan jeeplere göre daha az.

SAFARÝ BAÞLIYOR...

Grubun toplanmasýyla birlikte, kemer Aslanbucak Köyü'nden Beydaðlarý'na doðru hareket ediliyor. 3 - 4 kilometre sonra asfalt yol sona eriyor. Yol toprak oluyor. Ve safarinin ayrýlmaz özelliði olan toprakla biraraya geliyorsunuz.

Sürekli ve yoðun aðostos böceði sesleri arasýnda Antalya'ya oranla daha serin, ve raha temiz yayla havasýyla yol alýrken, önünüzde 108 kilometre sürecek maceralý yolculuk baþlýyor.

Ýlk durak Kesmeboðazý mevkii. Burasý bazý turlarýn ilk, bazýlarýnýn da son duraðý.

Ýlk mola yeri olarak burayý seçenler,  daðdan inen buz gibi suda yýkanma molasý da veriyor.

Ufak þelaleden kayýp serin sularda yüzmenin tadýna doyulmuyor

Yanýna mayosunu alanlar, daha turun baþlangýcýnda serin dünyaya hoþ geldin diyerek, yüzüyor. Derenin üstünde bulunan köprünün ayaklarý, Likya döneminden kalma. Kalýntýlar daha sonra Trabzonlu taþ ustalarý tarafýndan yeniden yapýlandýrýlmýþ ve faal hale getirilmiþ. Kýþýn coþan derenin su seviyesi yola kadar yükseliyor.

 

 


SONAK SEYRÝ... TANRILARIN MEKANI...

Sonak seyri, ilk mola verilen yerlerin baþýnda geliyor. Orman iþçilerinin kýþý geçirdikleri yer. Ormanda yer alan çeþmebaþýnda serinleyen tur yolcularý, Gedelme Köyü'nün bir mahallesi olan Tek Kanat'da yufka ekmek, keçi peyniri ve çay molasý veriyorlar. Köy evlerini bahçelerine turistlere köy kadýnlarýnýn yaptýðý el iþi danteller sergileniyor. 1600 metre yükseklikte, 13 - 14 derece serin havada vadiye seyredip fotoðraf molasý veriliyor. Daha sonra 2600 metreyükseklikteki Olimpos Daðý(Yunan mitolojisine göre, Tanrýlarýn toplandýðý yer) görülüyor ve sýradaki bir baþka mola yerine, Yörük mezarlýðýna geliniyor.

 

 

Terkedilen köyde 25 yýldýr gömü yapýlmamýþ. Aðalar Köyü, bu gibi soðuk, hazmettirici ve þiþirmeyen özelliðiyle ünlü kaynak suyu sayesinde iþtahlarý açýyor. Yolun sol tarafýnda ilginç þekilli kayalara da rastalamak mümkün. Bunlardan biri Klu Klux Klan maskesine benzeyen doðal taþ. Bir de timsah baþýna benzeyen bir baþka taþ daha var ki, o da turistlerin bol bol fotoðraf çekmesine neden oluyor.

 

AÇIKHAVADA UYKU...

Öðle yemeði molasý 13.30'da Altýnyaka sýnýrlarý içindeki canlý alabalýk restoranlarýnda veriliyor. Forella ve Özer restorranlarý ayný zamanda birer alabalýk üretme çiftliði. Yöreye gelenler, yer yataklý küçük köy evlerinde aðýrlanýyor.Yol üzerinde küçük ama müthiþ lezzetli yeþil elmlar satan bir sürü çocuða rastlýyorsunuz. Restoranda yemek ücretlerini tur þirketi ödüyor. Yemek sonrasý ayakkabýlarýný çýkararak, dinlenme teraslarýnda baðdaþ kurup oturanlara isteðe göre elma çayý, adaçayý ya da kahve servisi yapýlýyor. Mustafa Özer'in iþlettiði restoran, gece kalmak isteyenler için de ideal. Battaniyelere sarýlarak köþklerde yatýlýyor.

Yemek sonrasý keyif...

Yemek sonrasý iniþe geçilirken, Saraycýk HarabeleriAkropol kalýntýlarý ve tarihi eserler görülüyor.

Gün akþam olurken, tur rehberi size günün anýsý olarak "Toros Fatihleri"nden bir olmaya hak kazandýðýnýzý gösteren sertifikanýzý da veriyor.

Eðre dönüþ yolunda kesmeboðazý'na geldiyseniz, gün boyunca toz içinde kalan bedeninizi serin sulara atýp, hem serinliyor hem de temizleniyorsunuz.

Ardýndan baþlangýç noktasýna çaðrýlan minübüslerle kaldýðýnýz otele götürülüyorsunuz.

Tur bitiminde doðaya öyle alýþýyorsunuz ki, ayný parkura defalarca çýkan turistlere sýk sýk rastlanýyor.

 

 

FOTOĞRAFLAR
YORUMLAR
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
FACEBOOK YORUMLARI
ARAMA
E-POSTA LİSTESİ
E-posta listemize kayıt olun, sitemizdeki güncellemelerden haberiniz olsun...
YORUMLAR
    Henüz yorum yapılmamış...
404 Page Not Found
© 1998-2022 www.gizlicennetler.com sitesinde yer alan sayfaların her türlü yayın hakkı Eyüp Coşkun'a aittir.
Site sahibinin izni olmadan kesinlikle kullanılamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Son Güncelleme: 25.01.2018    Toplam Ziyaretçi: 4.496.243